Senast publicerat 06-06-2021 11:58

Punkt i protokollet PR 130/2020 rd Plenum Torsdag 15.10.2020 kl. 16.00—19.43

8.  Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen

MedborgarinitiativMI 7/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2020 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. I första behandlingen instämde riksdagen i ekonomiutskottets förslag om att lagförslagen i medborgarinitiativet förkastas. Nu ska riksdagen fatta beslut om riksdagens uttalanden. 

Debatt
18.59 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Arvoisa puhemies! Minulla ei ollut mahdollisuutta osallistua ensimmäiseen käsittelyyn tästä asiasta, ja haluan kuitenkin pari sanaa sanoa tässä yhteydessä, koska tämä asia on mielestäni todella tärkeä. Eli vaikka kansalaisaloite ei sellaisenaan ole tulossa hyväksytyksi, niin ovat sen esille nostamat seikat erittäin vakavia ja aiheellisia. Hallitusohjelmassaan hallitus on onneksi sitoutunut kaivoslain uudistamiseen, ja monet linjaukset ovat yhteneviä tämän kansalaisaloitteen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö on jo käynnistänyt kaivoslain uudistamishankkeen. 

Kaivoslain uudistaminen on tarpeen. Kaivoksilla on tärkeä elinkeinopoliittinen merkitys, mutta samaan aikaan voimme toimia kestävän kaivostoiminnan esimerkkimaana. Kaivoslakia tulee uudistaa niin, että kaivosten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää, kuntien päätösvaltaa kaivosasioissa lisätä esimerkiksi kaavoituksen avulla, kiinteistönomistajien ja maanomistajien asemaa parantaa, kaivoksen ympäristövaikutukset sekä alkuperäiskansojen oikeudet ottaa paremmin huomioon. 

On myös syytä selvittää, voidaanko luoda vahvempi vakuusmenettely ympäristövahinkojen ja muiden jälkitöiden asianmukaiseen hoitamiseen esimerkiksi konkurssitilanteessa. Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään malminetsintäoikeuden lupaprosesseja, käytänteitä ja mahdollisia rajoittamistarpeita luonnonsuojelualueilla. Tärkeää on taata kaivostoiminnan kestävyys, ympäristön kunnioittaminen ja suojelunormien noudattaminen. Kaivoksilla on aina vaikutuksia ympäristöön, ja näitä vaikutuksia sekä kaivosten vaikutusalueella asuville ihmisille aiheuttamaa haittaa on aina pyrittävä minimoimaan, ja ne tulee aina arvioida tarkasti ja on punnittava osana tätä lupaprosessia. 

Arvoisa puhemies! On ensisijaisen tärkeää, että pitkällä tähtäyksellä Suomessa harjoitetaan kestävää kaivostoimintaa, joka huomioi sosiaalisen, taloudellisen ja myös ekologisen kestävyyden. Tulevaisuuden lainsäädännössä tulee ottaa huomioon kaikki nämä kestävyyden näkökulmat yhtäläisesti. Kaikessa lainvalmistelussa on tärkeää, että kaikkia osapuolia kuullaan tasapuolisesti ja lainvalmistelu perustuu parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon sekä asianmukaiseen jälkiseurantaan ja arviointiin, ja näin minä uskon, että tässä kaivoslain uudistamishankkeessa myöskin tullaan tekemään. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 7/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.