Senast publicerat 04-02-2022 14:54

Punkt i protokollet PR 130/2021 rd Plenum Tisdag 9.11.2021 kl. 14.00—16.57

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Ledamot Lehto. 

Debatt
16.42 
Rami Lehto ps :

Arvoisa puhemies! Esitän, että hallituksen esitykseen 222/2020 sisältyvät lakiehdotukset hylätään, elikkä koko lakiesitys hylättäisiin. Perustelut löytyvät mietinnön vastalauseesta. Puhuin myös ensimmäisessä käsittelyssä perusteluita, mutta vielä kertaan niitä pienesti tässä. 

Esityksen tavoitteena on vähentää laissa säädettyjen edellytysten vastaisia kilpailukieltosopimuksia erityisesti ennaltaehkäisemällä niiden tekemistä. Nyt kuitenkin hallituksen esitys voi johtaa siihen, että lain edellytykset täyttäviäkin ja yrityksille tarpeellisia sopimuksia voi jäädä tekemättä kustannusten pelossa. Tämä voi myös vaikuttaa yritysten halukkuuteen palkata uutta, osaavaa työvoimaa, mikä osaltaan heikentää yritysten kilpailukykyä. 

Hallituksen esityksessä on kyse asiasta, johon pitäisi ensisijaisesti löytää yhteisymmärrys työmarkkinajärjestöjen kesken ja vasta tämän jälkeen tuoda asia eduskunnan päätettäväksi. Nyt näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, vaan asia on tuotu eduskunnan päätettäväksi huonosti valmisteltuna ja riitaisena. Ei ole tarkoituksenmukaista päättää hallituksen sanelemana tällä valmistelulla, kun asiasta kuullut työmarkkinajärjestöt ja asiantuntijat ovat hyvin erimielisiä arvioissaan sääntelyn tarpeellisuudesta ja vaikutuksista. Parempi vaihtoehto on ottaa asiassa aikalisä, palata neuvottelupöytiin ja tuoda eduskunnan päätettäväksi uusi esitys, kun työmarkkinajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, kuinka ongelma tulisi ratkaista. Siksi hylkäysesitys. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Mäkynen. 

16.44 
Jukka Mäkynen ps :

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Lehdon mainiota ja erittäin asiallista hylkäysesitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.