Senast publicerat 09-11-2021 18:03

Punkt i protokollet PR 130/2021 rd Plenum Tisdag 9.11.2021 kl. 14.00—16.57

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 171/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 171/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.