Senast publicerat 25-11-2022 16:01

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 99/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2022. 

Under debatten har Riikka Purra understödd av Mari Rantanen föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 35 nej; 61 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 99/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.