Senast publicerat 05-06-2021 00:19

Punkt i protokollet PR 131/2016 rd Plenum Måndag 12.12.2016 kl. 23.46—4.27

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 238/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 21/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
4.16 
Jukka Gustafsson sd :

Arvoisa puhemies! Tämä erinomaisen hyvin valmisteltu ja hyvä hallituksen esitys olisi ansainnut laajemman ja perusteellisemman keskustelun lain ykköskäsittelyssä, enkä rupea sitä nyt tässä ikään kuin korvaamaan. 

Kaksi asiaa kuitenkin haluan nostaa tästä esille: 

Tämän lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät on modernisoitu tähän päivään ja isänmaamme tulevaisuutta ajatellen. Lain tavoite on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, yleisten kirjastojen tehtävien yhteydessä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Sitten sivistysvaliokunta teki viisaudessaan yhden merkittävän lisäyksen tähän hallituksen sinällään hyvään esitykseen: Sinne lisättiin ihan pykälätasolle se, että koulukirjastojen roolia niin kouluissa, päiväkodeissa kuin muissakin pitää lisätä ja vahvistaa, ja pidimme sitä erittäin tärkeänä. Valiokunta korostaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten yhteistyötä kirjastojen kanssa, ja sitten ehdotamme tähän liittyvää pykälämuutosta, joka varmaan sitten ohjaa kuntatasolla koulujen toimintaa nykyistäkin aktiivisemmin kirjastopalvelujen käyttämiseen. — Että näin. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 238/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.