Punkt i protokollet
PR
131
2016 rd
Plenum
Måndag 12.12.2016 kl. 23.46—4.27
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—26 i proposition RP 132/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16-12-2016 13:58