Senast publicerat 05-06-2021 19:15

Punkt i protokollet PR 131/2018 rd Plenum Fredag 14.12.2018 kl. 13.00—13.28

4.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2018 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 17.12.2018. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen:  

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslaget till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. 

Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget hänför sig till samt vem som framställer förslaget. 

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 17.12.2018 kl. 14.00.  

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. 

 Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten. 

Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt och därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Samma ledamots samtliga förslag gällande en enskild huvudtitel kan framställas på en och samma gång genom att hänvisa till numren i häftet. Efter att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag gällande en enskild huvudtitel har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande. 

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna.  

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018.