Senast publicerat 10-11-2021 14:58

Punkt i protokollet PR 131/2021 rd Plenum Onsdag 10.11.2021 kl. 14.00

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 9.11.2021. 

Under debatten har Rami Lehto understödd av Jukka Mäkynen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 35 nej; 32 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 222/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.