Punkt i protokollet
PR
132
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i tredje plenum 12.12.2016. 
Under debatten har Sari Tanus understödd av Peter Östman föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 28 nej, 4 avstår; 39 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 232/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Svenska riksdagsgruppen meddelade att hela gruppen avsåg rösta "ja" 
Mika Niikko och Harry Wallin meddelade att de avsåg rösta "nej". 
Senast publicerat 16-12-2016 17:26