Punkt i protokollet
PR
132
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra och enda behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i tredje plenum 12.12.2016. 
Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Anneli Kiljunen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. 
Veronica Rehn-Kivi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att riksdagen godkänner åtgärdsmotionerna AM 19/2015 rd och AM 48/2016 rd. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 209/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Andre vice talman Arto Satonen
Dessutom ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. Förslagen ställs vart för sig mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 50 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens 2 förslag "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 55 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen ännu besluta om att godkänna eller förkasta åtgärdsmotionerna. 
Åtgärdsmotion AM 19/2015 rd förkastas "ja", godkänns"nej".
Omröstningsresultat: 138 ja, 26 nej; 35 frånvarande
 
Åtgärdsmotion AM 48/2016 rd förkastas "ja", godkänns "nej".
Omröstningsresultat: 139 ja, 25 nej; 35 frånvarande
 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 13/2015 rd, AM 19/2015 rd och AM 48/2016 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10-07-2018 11:15