Senast publicerat 04-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 132/2016 rd Plenum Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 231/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2016 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i tredje plenum 12.12.2016. 

Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Jukka Gustafsson föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Anneli Kiljunen har understödd av Jukka Gustafsson framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. 

Li Andersson har understödd av Jari Myllykoski framställt två förslag till uttalalnden i enlighet med reservation 2. 

Anders Adlercrutz har understöd av Krista Mikkonen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Andre vice talman Arto Satonen
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 45 nej; 36 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 231/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Andre vice talman Arto Satonen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. Förslagen ställs vart för sig mot betänkandet.  

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 57 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 61 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 63 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 63 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anders Adlercrutz förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 63 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anders Adlercrutz förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 63 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.