Senast publicerat 05-06-2021 01:19

Punkt i protokollet PR 132/2016 rd Plenum Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 206/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 18/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i tredje plenum 12.12.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 4, 7 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Jukka Gustafsson har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 51 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 206/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.