Punkt i protokollet
PR
132
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 18/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i tredje plenum 12.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 4, 7 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Jukka Gustafsson har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 51 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 206/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 19.12.2016 13:10