Senast publicerat 05-06-2021 01:19

Punkt i protokollet PR 132/2016 rd Plenum Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd

Regeringens propositionRP 215/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 56/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 42/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i tredje plenum 12.12.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Under den allmänna debatten har Krista Mikkonen understödd av Antero Vartia föreslagit att LM 103/2016 rd i enlighet med reservation 1 läggs till grund för behandlingen.  

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag "ja", Krista Mikkonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 21 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag till grund för behandlingen. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 215/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 103/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.