Senast publicerat 04-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 132/2016 rd Plenum Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Regeringens propositionRP 137/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 37/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2016 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i första plenum 12.12.2016. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Heli Järvinen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Timo Harakka har understödd av Heli Järvinen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. 

Peter Östman har understödd av Sari Tanus framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Andre vice talman Arto Satonen
:

Först ska riksdagen votera om att godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 52 nej; 36 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 137/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.  

Andre vice talman Arto Satonen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. Förslagen ställs vart för sig mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 60 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 132 ja, 33 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.