Punkt i protokollet
PR
132
2018 rd
Plenum
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
21
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 21 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottet betänkande UtUB 12/2018 rd beslut om överenskommelserna och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände överenskommelserna i proposition RP 229/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 229/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av överenskommelserna och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18-12-2018 14:08