Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 132/2020 rd Plenum Fredag 16.10.2020 kl. 13.00—13.20

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 131/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2020 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 17/2020 rd. Almänna debatten om ärendet avslutades i plenum 14.10.2020. 

Nu följer detaljbehandling av den sjätte tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 

1. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml utskottets överväganden: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder en lagändring genom vilken coronahundar kan användas som tjänstehundar och säkerställer tillräckliga resurser för utbildning och omfattande användning av hundar för att identifiera coronasmitta." (Reservation) 

2. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml utskottets överväganden: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen också utnyttjar den privata sektorns kapacitet och kompetens i testning och spårning när detta är kostnadseffektivt." (Reservation) 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget till en sjätte tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 131/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den sjätte tilläggsbudgeten för 2020. Ärendet slutbehandlat.