Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 132/2020 rd Plenum Fredag 16.10.2020 kl. 13.00—13.20

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 59/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2020.