Senast publicerat 04-06-2021 23:16

Punkt i protokollet PR 133/2016 rd Plenum Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 257/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.