Senast publicerat 05-06-2021 09:40

Punkt i protokollet PR 133/2017 rd Plenum Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

Regeringens propositionRP 43/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2017 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 

Under debatten har Satu Hassi understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 57 nej; 18 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 43/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.