Punkt i protokollet
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 
Under debatten har Satu Hassi understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 57 nej; 18 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 43/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 8.12.2017 20:30