Punkt i protokollet
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-163518
Förslag till uttalande 4.12.2017
Bilaga 11A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 
Under debatten har Li Andersson understödd av Pilvi Torsti framställt ett förslag till uttalande som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 11A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 139/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 83 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11.12.2017 09:58