Punkt i protokollet
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 18 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 24/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
36 § 
Talman Maria Lohela
Sirpa Paatero har understödd av Joona Räsäsnen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Matti Semi har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Sirpa Paateros förslag och Matti Semis förslag gäller samma paragraf. Vid omröstningarna ställs först Matti Semis förslag mot Sirpa Paateros förslag och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Sirpa Paateros förslag "ja", Matti Semis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 167 ja, 12 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sirpa Paateros förslag. 
2) Betänkandet "ja", Sirpa Paateros förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 70 nej; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
55 § 
Talman Maria Lohela
Sirpa Paatero har understödd av Joona Räsäsnen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Matti Semi har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Sirpa Paateros förslag och Matti Semis förslag gäller samma paragraf. Vid omröstningarna ställs först Sirpa Paateros förslag mot Matti Semis förslag och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Matti Semis förslag "ja", Sirpa Paateros förslag "nej".
Omröstningsresultat: 131 ja, 46 nej, 1 avstår; 21 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Matti Semis förslag. 
2) Betänkandet "ja", Matti Semis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 71 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 113/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 11-12-2017 10:24