Senast publicerat 05-06-2021 12:53

Punkt i protokollet PR 133/2017 rd Plenum Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40

3.  Interpellation om den ökande ojämlikheten

InterpellationIP 4/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-163486
Förslag om misstroende 7.12.2017
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Suna Kymäläinens m.fl. interpellation om den ökande ojämlikheten. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 7.12.2017. 

Under debatten har Suna Kymäläinen understödd av Antti Rinne, Ville Tavio understödd av Leena Meri, Anna-Maja Henriksson understödd av Stefan Wallin och Antero Laukkanen understödd av Sari Essayah framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Suna Kymäläinens förslag mot Ville Tavios förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Antero Laukkanens förslag och därefter ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot Anna-Maja Henrikssons förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Ville Tavios förslag "ja", Suna Kymäläinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 61 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Tavios förslag. 
2) Antero Laukkanens förslag "ja", Ville Tavios förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 18 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antero Laukkanens förslag. 
3) Anna-Maja Henrikssons förslag "ja", Antero Laukkanens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 20 nej, 1 avstår; 16 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anna-Maja Henrikssons förslag. 
4) Förtroende för statsrådet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 84 nej; 16 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.