Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 133/2018 rd Plenum Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 33/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 

Under debatten har Jyrki Kasvi understödd av Krista Mikkonen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 167 ja, 12 nej; 20 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 173/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.