Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Jyrki Kasvi understödd av Krista Mikkonen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 167 ja, 12 nej; 20 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 173/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19.12.2018 15:16