Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Rami Lehto föreslagit att lagförslag 1 förkastas. Under debatten har dessutom Rami Lehto understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Lagförslag 1 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 72 nej, 7 avstår; 18 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 227/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Maria Tolppanen /sd avsåg rösta ”nej”. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Rami Lehtos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 74 nej, 5 avstår; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19.12.2018 15:28