Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Dessutom har Kristiina Salonen understödd av Anneli Kiljunen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 62 nej; 18 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 188/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Kristiina Salonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 72 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Dessutom har Kristiina Salonen understödd av Anneli Kiljunen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 62 nej; 18 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 188/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Kristiina Salonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 72 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-01-2020 09:27