Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-234139
Förslag till uttalande 17.12.2018
Bilaga 7A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Sirpa Paatero understödd av Merja Mäkisalo-Ropponen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 7A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 246/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Sirpa Paateros förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 73 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19.12.2018 14:50