Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 133/2020 rd Plenum Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Regeringens propositionRP 172/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Om talarlistan inte är avverkad inom den utsatta tiden avbryts debatten och behandlingen av ärendet och fortsätter i dagens andra plenum. Om däremot debatten avslutas inom utsatt tid går vi till nästa ärende på dagordningen. 

Debatt
15.34 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta koskee hallinnollisen sanktion määräämistä, kun laittomasti vietyjä kulttuuriesineitä siirretään Suomeen. Muutoksella täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista. Lähtökohtana EU-sääntelylle on toiminut terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskeva toimintasuunnitelma. Ehdotetun lain nojalla Tulli voisi määrätä seuraamusmaksun, jos laittomasti vietyjä kulttuuriesineitä siirretään Suomeen ja samalla EU:n tullialueelle. 

EU-asetuksen yleisenä periaatteena on, että vientimaan lainsäädäntö määrittää laittomaksi katsottavan kulttuuriesineen kaupan. Laittomasti kolmannesta maasta vietyä asetuksessa tarkoitettua kulttuuriesinettä ei saa asetuksen mukaan siirtää EU:n tullialueelle. Hallituksen esityksen valmistelussa on katsottu, että jos tullialueelle siirretty tavara on tullioikeudellisesti tuotu maahan, täyttyisi rikoslain 46 luvun 4 §:ssä säädetyn salakuljetuksen tunnusmerkistö. 

Tullialueelle siirtämiskieltoa voi kuitenkin rikkoa, vaikka tavaraa ei edes yritettäisi tuoda maahan eikä salakuljetuksen tunnusmerkistö täyty. Tällaisia tapauksia ovat tavaran asettaminen kauttakuljetusmenettelyyn tai väliaikaisen varastoinnin menettelyyn. Näitä tapauksia varten EU-säädöstä ehdotetaan täydennettäväksi säätämällä tullilakiin hallinnollinen sanktio asetuksessa säädetyn kulttuuriesineen EU:n tullialueelle siirtämistä koskevan kiellon rikkomisesta. 

Tämä oli selvä asia. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.