Punkt i protokollet
PR
134
2016 rd
Plenum
Onsdag 14.12.2016 kl. 12.00
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 33/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
3 a kap. 1 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Antero Vartia föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 136 ja, 19 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
3 a kap. 2 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Antero Vartia föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 140 ja, 19 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
3 a kap. 3 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Antero Vartia föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 142 ja, 19 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 208/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 14-12-2016 18:00