Punkt i protokollet
PR
134
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 15.30—19.39
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstdatasystemet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 134/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 11.12.2017 13:18