Senast publicerat 05-06-2021 09:40

Punkt i protokollet PR 134/2017 rd Plenum Fredag 8.12.2017 kl. 15.30—19.39

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstdatasystemet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 134/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 134/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.