Senast publicerat 05-06-2021 09:40

Punkt i protokollet PR 134/2017 rd Plenum Fredag 8.12.2017 kl. 15.30—19.39

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 112/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 112/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.