Punkt i protokollet
PR
134
2018 rd
Plenum
Onsdag 19.12.2018 kl. 10.01—1.56
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 28/2018 rd. 
Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2018. 
 
Senast publicerat 20.12.2018 18:26