Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 134/2018 rd Plenum Onsdag 19.12.2018 kl. 10.01—1.56

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2018 rd
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 28/2018 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2018.