Punkt i protokollet
PR
135
2016 rd
Plenum
Torsdag 15.12.2016 kl. 10.02—21.54
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 35/2016 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.12.2016. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 23.10.2017 10:58