Senast publicerat 05-06-2021 01:19

Punkt i protokollet PR 135/2016 rd Plenum Torsdag 15.12.2016 kl. 10.02—21.54

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

Regeringens propositionRP 134/2016 rd
Regeringens propositionRP 249/2016 rd
BudgetmotionBM 1-462/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 34, 53/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2016 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 35/2016 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.12.2016. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.