Senast publicerat 05-06-2021 09:37

Punkt i protokollet PR 135/2017 rd Plenum Måndag 11.12.2017 kl. 14.00—23.18

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstdatasystemet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 134/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 134/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.