Punkt i protokollet
PR
135
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00—20.54
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 28/2018 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 19.12.2018. 
 
Senast publicerat 14.2.2019 10:30