Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 135/2020 rd Plenum Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 130/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 130/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.