Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 135/2020 rd Plenum Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00—16.36

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 121/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.