Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 135/2020 rd Plenum Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00—16.36

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 157/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 157/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.