Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 135/2020 rd Plenum Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00—16.36

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2020 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
15.00 
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Varsin suppea esittely hallituksen esityksestä ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.  

Ajoneuvoliikennehän ei tietenkään pysähdy valtion rajoille. Sen on oltava turvallista ja sujuvaa niin kotimaassa kuin rajat ylittävästi. Siksi liikenneturvallisuus ja ajoneuvojen tekninen vaatimustenmukaisuus ovat keskeisiä kysymyksiä. Ja siksi EU:ssa on laadittu tästäkin asiasta autoja ja niitten perävaunuja koskeva puiteasetus, ja tämä asetus täytyy nyt ottaa huomioon myös kansallisessa lainsäädännössä.  

Hallitus on siksi antanut esityksen uudeksi ajoneuvolajiksi, jolla täydennettäisiin EU:n puiteasetusta. Uusi ajoneuvolaki olisi yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa, ja näin päällekkäinen ajoneuvojen hyväksyntäsääntely poistettaisiin. Uudistunut EU-lainsäädäntö pyrkii entisestään edistämään liikenneturvallisuutta, ja se asettaa jäsenvaltioille uusia velvoitteita markkinoilla olevien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuden valvomiseksi. Markkinavalvonnan asemaa vahvistettaisiin uudessa ajoneuvolaissa seuraamusmaksusääntelyllä, ja ehdotuksena on, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi määrätä seuraamusmaksun ajoneuvoalan toimijoille ajoneuvosääntelyn rikkomisesta. Uuteen ajoneuvolakiin tehtäisiin myös useita rakenteellisia ja lakiteknisiä muutoksia, minkä johdosta ajoneuvolaista tulisi nykyistä selkeämpi ja toimivampi kokonaisuus. 

Arvoisa puhemies! Näillä ehdotuksilla vastaamme EU:n lainsäädännön tavoitteisiin ajoneuvojen markkinavalvonnan vahvistamisesta ja edistämme liikenneturvallisuutta Suomessa.  

15.02 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Kiitos ministerille esittelystä. 

Tietysti tämäkin tulee sieltä EU:sta, ja saatetaan Suomessa käytännössä voimaan. Ja kun katsoo tätä lakipakettia — ministeri esitteli hyvin lyhyesti sen — niin tämä paketti kaiken kaikkiaan vaikuttaa erittäin moneen lakiin, ja se on huomioitava. On hyvä, että se käydään nytten tarkkaan läpi, että ei jää semmoisia porsaanreikiä sinne tai jotakin ristiriitaisuuksia ja numerointia.  

Itse haluaisin nostaa sieltä oikeastaan muutaman asian esille. Siellä on esimerkiksi se yksi laki, joka koskee henkilöautojen romutuspalkkioita ja sitä koskevaa lakia. Meille on todennäköisesti vielä tulossa se tänne myöskin muun muassa hallituksen esityksenä, mutta siinä laissahan mahdollistetaan se muuntotuki kaasu- ja etanolikäyttöisiksi muunnettaville henkilöautoille. Se laki on jo nykyäänkin siellä olemassa, mutta nyt se myöskin säilyy siellä. Ja itse pidän sitä erittäin tärkeänä myöskin tulevaisuuden kannalta, jotta me pääsemme yhä vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin ja myöskin pystymme näihin ilmastohaasteisiin vastaamaan. Se muuntotuki on tärkeä, tulkoon se sitten romutuspalkkion kautta tai mitä kautta tahansa. Ja itse toivon, että tämä myöskin siellä säilyy ja tätä myöskin viedään eteenpäin niin että muuntotukea pystytään erilaisille polttoaineille saamaan jatkossakin.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.