Senast publicerat 17-11-2021 18:45

Punkt i protokollet PR 135/2021 rd Plenum Onsdag 17.11.2021 kl. 14.00—18.19

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2021.