Senast publicerat 17-11-2021 16:18

Punkt i protokollet PR 135/2021 rd Plenum Onsdag 17.11.2021 kl. 14.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Regeringens propositionRP 140/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.11.2021. 

Under debatten har Kaisa Juuso understödd av Minna Reijonen föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 71 nej; 34 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 140/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.