Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59—17.07
12
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 12 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 13.12.2017. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017. 
Talman Maria Lohela
Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen: 
En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslaget till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. 
Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget hänför sig till samt vem som framställer förslaget. 
Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—31 ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag 13.12 kl. 14.00 och övriga ändringsförslag senast torsdag 14.12 kl. 12.00. 
Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. 
Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten. 
Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Samma ledamots samtliga förslag gällande en enskild huvudtitel kan framställas på en och samma gång genom att hänvisa till numren i häftet. Efter att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande. 
Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna. 
Förfaringssättet godkändes. 
Senast publicerat 28.2.2019 10:24