Senast publicerat 05-06-2021 11:19

Punkt i protokollet PR 136/2017 rd Plenum Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59—17.07

12.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 13.12.2017. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017. 

Talman Maria Lohela
:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen: 

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslaget till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. 

Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget hänför sig till samt vem som framställer förslaget. 

Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—31 ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag 13.12 kl. 14.00 och övriga ändringsförslag senast torsdag 14.12 kl. 12.00. 

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. 

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten. 

Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Samma ledamots samtliga förslag gällande en enskild huvudtitel kan framställas på en och samma gång genom att hänvisa till numren i häftet. Efter att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande. 

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna. 

Förfaringssättet godkändes.