Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017. 
Under debatten har Olli Immonen understödd av Satu Hassi föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 86 nej; 17 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12-12-2017 16:58