Senast publicerat 05-06-2021 16:04

Punkt i protokollet PR 136/2018 rd Plenum Fredag 21.12.2018 kl. 10.00—12.02

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 244/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.1.2019.