Punkt i protokollet
PR
136
2020 rd
Plenum
Torsdag 22.10.2020 kl. 16.00—18.45
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet.  
Debatt
18.19
Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuksen matkakorvauksia koskevaa sääntelyä. 
Esityksessä ehdotetaan ensinnäkin, että Kansaneläkelaitos korvaisi tämän vuoden jälkeenkin sairauden hoitoon liittyviä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimipisteisiin tehtyjä matkoja. Muutosehdotus liittyy jo aiemmin eduskunnassa hyväksyttyyn lainmuutokseen, jonka mukaan Kansaneläkelaitoksen YTHS:lle maksamista korvauksista säädetään 1.1.2021 lukien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa. Nyt käsillä olevan matkakorvauksia koskevan ehdotuksen tavoitteena on turvata korkeakouluopiskelijoiden pääsy YTHS:n palveluihin. 
Toiseksi esityksessä ehdotetaan palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannusten korvaamista tosiasiallisen hoitopaikan sijasta lähimpään hoitopaikkaan. Lähimmällä hoitopaikalla tarkoitettaisiin paikkaa, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta sairausvakuutuslaissa tarkoitettua tarpeellista tutkimusta ja hoitoa. Esityksen tavoitteena on palauttaa palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen korvaamiskäytäntö sellaiseksi kuin se oli viime vuoden lopussa muutoksenhakuasteessa tehtyyn laintulkintamuutokseen saakka. 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa koskevaa väliaikaista sääntelyä vuoden 2024 loppuun asti. Väliaikaiset säännökset mahdollistaisivat sen, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niin sanottujen Kela-taksien enimmäishinnoista. Säännösten jatkamisella olisi mahdollisesti hintojen nousua hillitsevä vaikutus Kansaneläkelaitoksen tulevissa taksimatkoja koskevissa hankinnoissa. Enimmäishinta toimisi Kansaneläkelaitoksen kilpailutusten ylärajana. 
Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun aloittamisesta. Tämän valmistelun yhteydessä on tarkoitus käsitellä nykyisin sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen tuleva järjestämis- ja rahoittamistapa, millä perusteella nykyisen määräaikaisen enimmäishintasääntelyn jatkamisen tarve voidaan edelleen arvioida määräaikaiseksi. 
18.22
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kun ministeri puheenvuorossaan nosti esiin tämän monikanavarahoituksen purkamisen, niin kysyisin nyt ihan sitä, onko odotettavissa, että vielä tällä vaalikaudella saadaan ihan tosiasiallisesti eduskunnan käsittelyyn sellainen esitys, jolla tätä monikanavarahoitusta voidaan purkaa, jos ajatellaan nyt vaikkapa myös näitä erilaisia maksukattoja. Tässä esityksessähän puhutaan nyt terveydenhuollon matkakorvauksista, ja kyllähän pitkäaikainen tavoite on ollut se, että pystyttäisiin nämä erilaiset maksukatot yhdistämään, mikä toisi sitten helpotusta monelle, joille tulee erilaisia terveydenhuollon kustannuksia.  
Tässä yhteydessä haluan kyllä antaa kiitoksen siitä, että ministeri on täällä melko tyhjälle salille esittelemässä tätä esitystä — siitä arvostukseni. 
Puhemies Anu Vehviläinen
Ministeri Pekonen, 1 minuutti. 
18.23
Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Räsänen kysyi monikanavarahoituksen purkamisesta ja sen mahdollisesta etenemisestä tällä vaalikaudella. Tarkoitus todella on, että monikanavarahoitusta tarkastellaan tämän vaalikauden aikana, ja meillä on nyt sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistynyt työ ikään kuin kokoamaan monikanavarahoituksen aiempia selvityksiä. Tiedämme, että asiaa on selvitetty paljon ja selvitetty useammalla eri vaalikaudella, ja nyt käymme STM:ssä virkatyönä läpi nämä aiemmat selvitykset ja palaamme varmasti ensi kevään aikana tähän monikanavarahoitukseen. Mutta tässä tietysti pitää jo huomioida sosiaali- ja terveysuudistus ja sen eteneminen, jotta sitten on myöskin turvattuna rahoituspohja näille palveluille tulevaisuudessa, ennen kuin purkamista ryhdytään tekemään. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 01-12-2020 11:46