Senast publicerat 18-11-2021 18:48

Punkt i protokollet PR 136/2021 rd Plenum Torsdag 18.11.2021 kl. 16.00

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 183/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.