Punkt i protokollet
PR
137
2017 rd
Plenum
Onsdag 13.12.2017 kl. 12.02—22.12
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—13 i proposition RP 41/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 17-01-2019 10:42