Punkt i protokollet
PR
137
2017 rd
Plenum
Onsdag 13.12.2017 kl. 12.02—22.12
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 152/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 13.12.2017 22:38