Punkt i protokollet
PR
137
2017 rd
Plenum
Onsdag 13.12.2017 kl. 12.02—22.12
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 155/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 13.12.2017 22:36