Senast publicerat 05-06-2021 17:46

Punkt i protokollet PR 137/2018 rd Plenum Tisdag 8.1.2019 kl. 14.00—18.02

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 244/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2018 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 26/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
16.48 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Tulorekisteri otettiin käyttöön tämän vuoden alusta. Tulotietojärjestelmän ytimen muodostaa tulorekisteri, johon annetut tiedot tallennetaan välitettäväksi edelleen laissa nimetyille viranomaisille. Tulorekisterin tiedot ovat muutoin salassa pidettäviä. Rekisterin pitäjänä toimii Verohallintoon perustettu tulorekisteriyksikkö. 

Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhdellä ilmoituksella tulorekisteriin, kuitenkin siten, että jokaisen palkansaajan kaikki maksutapahtumat ilmoitetaan erikseen. Uudistuksen tarkoituksena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille. Aiemmin työnantajat joutuivat ilmoittamaan palkkatietoja vaihtelevissa muodoissa useille tahoille. 

Vuoden 2020 alusta tulorekisteriin tulevat eläke- ja etuustulot, joita koskevat säännökset nyt lisätään lakiin. Uudistuksen ensimmäisessä säätämisvaiheessa runsas vuosi sitten lakiin sisällytettiin vain tarvittavat säännökset palkkatuloja ja muita työnantajien ilmoittamia suorituksia koskevista tiedoista. 

Arvoisa puhemies! Vuoden 2019 alusta tulorekisterin tietoja käyttävät Verohallinto, eläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos ja Työttömyysvakuutusrahasto. Vuonna 2020 käyttäjiksi tulevat työttömyyskassat, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista harjoittavat vakuutusyhtiöt, Koulutusrahasto, kunnat, Tilastokeskus, palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset. Esimerkiksi työttömyyskassa saa tulotiedot suoraan rekisteristä, eikä työttömyysetuuden hakijan tarvitse enää toimittaa työttömyyskassalle erillistä palkkatodistusta. 

Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

16.51 
Timo Harakka sd :

Arvoisa puhemies! Esitetty tulotietojärjestelmä ja sen käyttö selkeyttää ja yksinkertaistaa vähintäänkin keskipitkällä aikajänteellä työnantajien menettelyitä ja on sillä tavoin myöskin yrittäjyyttä ja työn teettämistä edistävä työkalu. Se on samalla myöskin sekä tulonsaajan että etuuden saajan verotusta selkeyttävä ja helpommin läpinäkyväksi tekevä työkalu. 

Tältä tulorekisteriltä odotetaan tietenkin jatkossa paljon enemmän, ja odotukset ovat korkealla. Oletetaan, että kun saadaan mahdollisimman reaaliaikainen tieto siitä, mitkä ovat kunkin henkilön saamat tulot, niin voidaan päästä siihen aivan välttämättömään sosiaaliturvan uudistukseen, yksinkertaistamiseen ja tilanteeseen, jossa jokaisessa ihmisen elämänvaiheessa sosiaaliturva olisi oikein mitoitettu ja saatavilla, kuitenkin oikeudenmukainen ja sillä tavalla kannustava. 

Tulorekisteri, tulotietojärjestelmä, on hienoja julkisen hallinnon saavutuksia ja parhaimmillaan takaa Suomelle eturivin paikan myös kansainvälisesti. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 244/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.