Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 137/2020 rd Plenum Fredag 23.10.2020 kl. 13.00—13.33

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 59/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 59/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.